REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji Kandydatów

do oddziałów klasy pierwszej w XII LO w Krakowie

na rok szkolny 2024/2025

§1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 18 maja 2021r. poz. 1182 z późn. zm.);
2) Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 roku poz. 1737);
3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873).

4) Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025.

§2

Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym OMIKRON.

§3

 1. Wszystkie dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają do elektronicznej bazy systemu szkoły podstawowe, do których kandydaci uczęszczali (z wyjątkiem kandydatów spoza systemu OMIKRON, których dane do sytemu wprowadza szkoła pierwszego wyboru).
 2. W okresie rekrutacji (zgodnie z terminarzem ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty) kandydaci, dla których XII LO jest szkołą pierwszego wyboru, składają w sekretariacie XII LO ujednolicony wniosek o przyjęcie do szkoły. (Obowiązuje wydrukowany wniosek wypełniony uprzednio elektronicznie w systemie OMIKRON)
 3. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej na podstawie dołączonych do podania o przyjęcie do szkoły zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata.
 4. Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają do podania o przyjęcie do szkoły orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§4

 1. Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
 2. Do XII LO będą przyjmowani kandydaci, według ustalonego w systemie rekrutacyjnym rankingu punktowego.
 3. Wyniki egzaminu ośmioklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty rekrutacyjne według zasady, że jeden procent odpowiada 0,35 punktu w przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka polskiego i matematyki, a z egzaminu z języka obcego nowożytnego 1 procent odpowiada 0,3 punktu rekrutacyjnego.
 4. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty następująco:

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 1. Po zebraniu wszystkich danych system OMIKRON automatycznie przydzieli kandydata do określonej szkoły i klasy na podstawie wskazanych przez niego preferencji wpisanych w ujednoliconym podaniu do elektronicznej bazy danych oraz sumy punktów uzyskanych z następujących składowych:

A) wynik egzaminu ośmioklasisty – maksymalnie 100 punktów;

wynik z egzaminu z j. polskiego maksymalnie 100% x 0,35 = 35 pkt,
wynik z egzaminu z matematyki maksymalnie 100% x 0,35 = 35 pkt,
wynik z egzaminu z j. obcego nowożytnego maksymalnie 100% x 0,3 = 30 pkt.

B) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalnie 72 punkty;

C) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 18 punktów;

D) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (biało-czerwony pasek) – 7 punktów oraz aktywność społeczna3 punkty

6.1 Kandydat za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie może uzyskać maksymalnie 18 punktów, w tym:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

6.2. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6.3. W przypadku gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

6.4. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 6.1 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

7. Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz realizowane w XII LO w wymiarze rozszerzonym w poszczególnych profilach przedstawia poniższa tabela:

Klasa

Przedmioty punktowane

w procesie rekrutacyjnym
w XII LO

Przedmioty realizowane
w wymiarze rozszerzonym

Języki obce realizowane
w XII LO

A Medialno – artystyczna

j. polski, matematyka oraz dwa wybrane spośród:
historia, WOS, plastyka, j. obcy

j. polski, historia,
j. angielski

GJ¹

B Psychologiczno – pedagogiczna

j. polski, matematyka oraz dwa wybrane spośród:
j. obcy, biologia, WOS, historia

j. polski, biologia,
j. angielski

GJ¹

C Medyczna

j. polski, matematyka oraz dwa wybrane spośród:
biologia, chemia, j. obcy

biologia, chemia, matematyka

GJ¹

D Sportowa

j. polski, matematyka oraz dwa wybrane spośród:
biologia, geografia, wychowanie fizyczne, j. obcy

geografia, biologia,
j. angielski

GJ¹

E Geograficzno – językowa

j. polski, matematyka oraz dwa wybrane spośród:
j. obcy, geografia, WOS

geografia, j. angielski,
j. hiszpański lub j. włoski

E1/E2²

F Politechniczna

j. polski, matematyka oraz dwa wybrane spośród:
j. obcy, chemia, fizyka, informatyka

matematyka, chemia, fizyka

GJ¹

G Przyrodnicza

język polski, matematyka oraz dwa przedmioty spośród biologia, chemia, geografia, język obcy

biologia, chemia, język angielski

GJ¹

¹GJ (grupa językowa) czyli międzyklasowe grupy językowe realizujące JĘZYK WIODĄCY i język dodatkowy z listy:
J. ANGIELSKI i j. niemiecki
J. ANGIELSKI i j. włoski
J. ANGIELSKI i j. francuski
J. ANGIELSKI i j. hiszpański

E1/E2² Do wyboru przez ucznia jeden z wariantów JĘZYKA WIODĄCEGO i języka dodatkowego:
E1 to grupa językowa J. ANGIELSKI i j. hiszpański
E2 to grupa językowa J. ANGIELSKI i j. włoski

 1. W oddziałach A, B, D i G język obcy wiodący jest realizowany jako przedmiot rozszerzony. W oddziale E jako rozszerzone realizowane są oba języki obce. W oddziałach C i F język wiodący realizowany jest na poziomie podstawowym.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu ośmioklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

  1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

§5

1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.

2. Laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym liczbę punktów wynikającą z zapisów § 4, ust. 8, pkt.1 niniejszego regulaminu.

3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, które kandydat składa wraz z kartą informacyjną niezwłocznie w szkole wskazanej przez system OMIKRON, najpóźniej w terminie ustalonym w Rozporządzeniu MEN. Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.

4.1 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

4.2 W przypadku, gdy o ostatnie miejsce na liście przyjętych do szkoły ubiega się większa liczba kandydatów, którzy osiągnęli tę samą, graniczną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, a w dalszej kolejności kandydaci spełniający co najmniej jedno z kryteriów:

1) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5. Przydział uczniów zrekrutowanych przez system elektroniczny Omikron do międzyoddziałowych grup językowych może być uzależniony od liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym (z wyjątkiem klasy E).

6. Podstawą przyjęcia do konkretnej zajęciowej grupy językowej będzie wynik testu kwalifikacyjnego, do którego zobowiązani są przystąpić we wrześniu uczniowie klas pierwszych, określający poziom zaawansowania znajomości danego języka obcego.

7. W uzasadnionych pisemnie wypadkach w trakcie roku szkolnego uczeń może zostać decyzją Dyrektora i uczących przeniesiony do grupy o innym poziomie zaawansowania.

§ 6

1. Prośby o uzasadnienie decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w XII LO należy kierować pisemnie do Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od ogłoszenia list Kandydatów przyjętych do Szkoły. Komisja odpowiada pisemnie na taki wniosek w terminie 3 dni od jego otrzymania.

2. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w XII LO należy kierować pisemnie do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia decyzji Komisji.

3. Dyrektor XII Liceum rozpatruje otrzymane odwołanie w terminie 3 dni od daty wpłynięcia.

3. Od decyzji Dyrektora XII Liceum przysługuje skarga do Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od doręczenia decyzji.