TERMINY REKRUTACJI 2023

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 – WAŻNE TERMINY!

Nieubłaganie zbliżają się terminy ważne dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Poniżej prezentujemy te związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych.

Data

Godzina

Informacje o wydarzeniu

od 15 maja (poniedziałek)
do 19 czerwca
 (poniedziałek) 2023

do 15

Składanie dokumentów przez ósmoklasistów do wybranych szkół – wniosek o przyjęcie do liceum.

Kandydaci składają wniosek do liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w sekretariacie szkoły jeśli XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest szkołą pierwszego wyboru.

Uwaga! Wniosek można wypełnić online w systemie OMIKRON, wydrukować i podpisany dostarczyć do sekretariatu XII LO. Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego.

Można również skorzystać ze środków komunikacji elektronicznej wysyłając dokument na adres mail:

rekrutacja@12liceum.edu.pl

od  23 czerwca (piątek)
do 10 lipca
 (poniedziałek) 2023

do 15

Kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o dokumenty potwierdzające wyniki egzaminu ósmoklasisty.

UWAGA – do tego terminu możliwe jest także wprowadzenie zmian we wniosku – np. zmiana szkół, do których Kandydat się ubiega.

do 17 lipca
 (poniedziałek) 2023

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
19 lipca (środa) 2023 12

Komisja rekrutacyjna w XII LO ogłasza listy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych.

do 26 lipca  (środa) 2023 do 15

Wszyscy Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, obowiązkowo potwierdzają wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

27 lipca (czwartek) 2023 do 12 Komisja rekrutacyjna w XII LO  OGŁASZA LISTY PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY UCZNIÓW.

UWAGA!

Sekretariat XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Krakowie, w okresie trwania rekrutacji (tj. od 15 V do 19 VI 2023) – do celów rekrutacyjnych, czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach:

PONIEDZIAŁEK: od 12.00 do 17.00

WTOREK: od 10.00 do 15.00

ŚRODA: od 10.00 do 15.00

CZWARTEK: od 10.00 do 15.00

PIĄTEK: od 10.00 do 15.00

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Skrzynka mail do celów związanych z rekrutacją 2023/2024 ma adres:

rekrutacja@12liceum.edu.pl

Dla zainteresowanych publikujemy pełne brzmienie Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023r.