OLIMPIADA WIEDZY CHEMICZNEJ Z WYDZIAŁEM CHEMII UJ – ZAKRES MATERIAŁU DLA KLAS MATURALNYCH

Na obu etapach zadania będą oparte na treściach nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadpodstawowych.

Etap I:

Podstawa programowa – III etap edukacyjny (gimnazjum)

 1. Podstawa programowa – IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
 2. Podstawa programowa – IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony:

punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 wymagań szczegółowych

 1. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna.
 2. Struktura atomu – jądro i elektrony.
 3. Wiązania chemiczne.
 4. Kinetyka i statyka chemiczna.
 5. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych.
 6. Reakcje utleniania i redukcji.

Etap II:

Zakres materiału obowiązujący do etapu I oraz

Podstawa programowa – IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony:

punkt 7, 8 wymagań szczegółowych

 1. Metale.
 2. Niemetale.

Etap III:

zakres materiału obowiązujący do etapu II oraz punkty 9 – 16 wymagań  szczegółowych (całość materiału obowiązującego do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym)

9. Węglowodory
10.  Hydroksylowe pochodne węglowodorów − alkohole i fenole.
11.  Związki karbonylowe − aldehydy i ketony.
12.  Kwasy karboksylowe.
13.  Estry i tłuszcze.
14.  Związki organiczne zawierające azot.
15.  Białka.
16.  Cukry.

Uzupełnienie:

W przypadku chemii organicznej będą uznawane tylko i wyłącznie nazwy zgodne z najnowszymi zaleceniami IUPAC dostępnymi na stronie Komisji Nomenklaturowej PTChem  oraz w opracowanej formie w pozycji literaturowej [5]. Wzory chemiczne rysowane zgodnie z pozycją literaturową [5].

Literatura (we fragmentach uwzględniających wymagania do danego etapu) – poniższe pozycje stanowią tylko przykłady i nie są wiążącymi zaleceniami, to do nauczyciela i ucznia Komitet pozostawia decyzje z jakiej literatury najlepiej korzystać. :

 1. Podręczniki kształcenia ogólnego dopuszczone przez MEN za wyjątkiem ewentualnych rozbieżności nomenklaturowych.
 2. B. Pac, A. Zegar, Podstawy klasyfikacji związków nieorganicznych w teorii i zadaniach. Omega, 2020.
 3. K. Dudek-Różycki, M. Płotek, T. Wichur, Ostatni Dzwonek przed maturą. Zbiór zadań i arkuszy maturalnych z chemii. PSNPP, Kraków 2020.
 4. K. Dudek-Różycki, M. Płotek, T. Wichur, Węglowodory. Repetytorium i zadania. Omega, Kraków 2020.
 5. K. Dudek-Różycki, M. Płotek, T. Wichur, Kompendium terminologii oraz nazewnictwa związków organicznych. Poradnik dla nauczycieli i uczniów. Omega, Kraków 2020.

B. Pac, Chemia. Matura 2020. Zbiór zadań maturalnych. Omega, Kraków 2020.