Deklaracja dostępności

 

XII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://12liceum.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27.

Strona internetowa https://12liceum.edu.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń poniżej:

 • filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, transkrypcji, audiodeskrypcji. Mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
 • treści publikowane w mediach społecznościowych XII Liceum Ogólnokształcącego są niewykorzystywane do realizacji zadań szkoły;
 • treści publikowane w mediach społecznościowych XII Liceum Ogólnokształcącego wykorzystywane do realizacji bieżących zadań szkoły są również publikowane na stronie internetowej szkoły z możliwością dostosowania cyfrowego.

Strona:

 • strona ma włączony fokus – klawisz TAB,
 • posiada mapę strony,
 • wspiera skalowanie dla różnych rozdzielczości, w tym także obsługuje szablony mobilne,
 • ma możliwość zmiany wielkości czcionki, ma wersję dla słabowidzących,
 • ma możliwość zmiany kontrastu,
 • obsługuje orientację pionową i poziomą,
 • ma zaimplementowane narzędzia ułatwiające przeglądanie jej osobom niepełnosprawnym.

Na stronie internetowej https://12liceum.edu.pl/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest [Michał Górnik , e-mail: m.gornik@propcnet.pl ]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejścia na teren szkoły zaprojektowano od ulicy Bieńczyckiej. Istnieją trzy wejścia prowadzące bezpośrednio do budynku dostępne dla uczniów, nauczycieli i pracowników administracji obsługi. Wejście na teren szkoły, wejście główne oraz wejście do budynku szkoły od strony boiska wielofunkcyjnego (z tyłu szkoły). Wejście główne pozwala na swobodne poruszanie się osobie na wózku. Wejścia boczne są niedostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 2. W szkole istnieją trzy kondygnacje: piwnica, parter, pierwsze piętro oraz drugie piętro. Poziom parteru jest dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Możliwy jest dostęp do sal lekcyjnych, pomieszczeń administracyjnych. Na piętra (gdzie znajdują się pracownie przedmiotowe i sala gimnastyczna) oraz do piwnicy prowadzą schody.
 3. Szkoła nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub wizualny i głosowy.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumaczenia języka migowego.
 5. Kolor ścian i podłóg jest kontrastowy w niewielkim stopniu.
 6. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do użytku dla osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku na każdym poziomie (parter i piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajdują się klatki schodowe. Zastosowano taśmę do wyróżnienia stopni na schodach.
 8. Budynek nie posiada wind ani schodołazów.
 9. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.