WIZERUNEK DZIECKA – zgoda na upublicznianie

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

 ogólne informacje dla Wychowawców, Rodziców i uczniów w XII LO

 1. Zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w XII LO wyraża rodzic lub opiekun prawny ucznia w formie pisemnej.
 2. Stosowne oświadczenie od rodzica pobiera wychowawca klasy, jeden raz, na początku cyklu kształcenia w liceum.
 3. Wychowawca dba także o to aby rodzice uczniów dołączających do oddziału w trakcie nauki również dopełnili tej formalności.
 4. Stosowne druki oświadczenia dostępne są w sekretariacie szkoły, do pobrania ze strony internetowej oraz u Przewodniczącego Komisji Prawa Szkolnego.
 5. Wychowawca zgłasza Dyrektorowi nazwiska uczniów, od których szkoła nie uzyskała zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach a także uczniów, których rodzice pisemnie odwołali wyrażoną uprzednio zgodę.
 6. Całą dokumentację dotyczącą wyrażonych zgód na wykorzystanie wizerunku lub ich ewentualne pisemne odwołania przechowuje wychowawca klasy przez cały okres pobytu uczniów w szkole.
 7. Druki oświadczeń: OŚWIADCZENIE – GRUPA RODZICÓW;          OŚWIADCZENIE INDYWIDUALNE
 8. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) znowelizowana w 2016
 • Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83)
 • Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)