ZAKŁADAM WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. URZĄD MIASTA – tam dokonujemy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W zależności od miejsca prowadzonej w przyszłości działalności udajemy się do Urzędu Gminy lub Miasta.W formularzu wpisujemy:- nazwę firmy,- imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania, zameldowania,- opcjonalnie imię i nazwisko pełnomocnika,- rodzaj działalności,- miejsce wykonywania działalności – siedziba firmy,- datę rozpoczęcia działalności,- numer zezwolenia, jeśli nasza działalność tego wymaga.Złożenie wniosku to koszt 100 złotych. Czas oczekiwania to 2 -3 tygodnie

2. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY – w ciągu 14 dni od dnia wpisu do ewidencji należy udać się do GUS-u. Na miejscu wypełniamy wniosek RG-1 o wydanie numeru REGON, w którym należy wpisać:- nazwę firmy,- dane teleadresowe,- formę prawno-organizacyjną,- rodzaj działalności.REGON – wieloczłonowy numer ewidencyjny, który pozwala GUS-owi odróżnić przedsiębiorstwo w systemie a także stwierdzić czym dana firma się zajmuje.Okres oczekiwania na wydanie numeru REGON to 2 tygodnie. Operacja ta jest bezpłatna.

3. URZĄD SKARBOWY – wypełniamy tam formularz NIP-1. Wcześniej jednak musimy zdecydować w jakiej formie chcemy płacić podatek dochodowy. Mamy trzy możliwości:- w formie karty podatkowej,- ryczałtu,- na zasadach ogólnych, wypełniamy księgę przychodów i rozchodów.Musimy także zdecydować czy będziemy Vatowcami.W firmie jednoosobowej Twój NIP osobisty jest tożsamy z NIP-em firmy.

4. PIECZĄTKA – na której znajduje się:- pełna nazwa firmy,- siedziba,- numer Regon.Koszt pieczątki to ok. 25 zł + VAT.

5. KONTO W BANKU – potrzebne dokumenty:- dowód osobisty,- ksero wpisu do ewidencji i oryginał do wglądu,- ksero dokumentu nadania numeru REGON i oryginał do wglądu,- pieczątka.

6. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – zgłaszamy tam płatnika składek. Co miesiąc będziemy odprowadzać składki na ubezpieczenia:-emerytalne,- rentowe,- wypadkowe,- zdrowotne,- chorobowe (opcjonalnie).