KWESTIONARIUSZ „MOJA KARIERA”

Przypisz najwyższą rangę (największą liczbę punktów) tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują, a najniższą rangę (najmniejszą liczbę punktów) tym zdaniom, które do Ciebie  wogóle nie pasują.

1 – jeśli to twierdzenie zupełnie do Ciebie nie pasuje

2 lub 3 – jeśli to twierdzenie pasuje do Ciebie w niektórych sytuacjach

4 lub 5 – jeśli to twierdzenie pasuje do Ciebie w dużej mierze

6 – jeśli to twierdzenie pasuje do Ciebie całkowicieRangi wpisuj po lewej stronie kolumny.

…… 1. Marzę o tym, żeby osiągnąć taki stopień profesjonalizmu, by ludzie zwracali się do mnie po radę jak do eksperta.

…… 2. Najbardziej angażuje mnie praca, dzięki której mogę kierować innymi i koordynować ich wysiłki.

…… 3. Marzę o karierze, która da mi wolność wyboru sposobu i czasu działania.

…… 4. Bezpieczeństwo i stabilność są dla mnie ważniejsze niż niezależność i autonomia.

…… 5. Jestem zawsze otwarty na pomysły, które pomogą mi otworzyć własną firmę.

…… 6. Odniosę w życiu sukces tylko wówczas, gdy będę miał poczucie, że mam swój udział w budowaniu społecznego dobra.

…… 7. Marzę o takiej karierze, dzięki której będę rozwiązywać trudne problemy lub stawać wobec prawdziwych wyzwań.

…… 8. Raczej porzucę firmę, niż pozwolę, żeby moja praca w niej stwarzała problemy osobiste i rodzinne.

…… 9. Będę czuł, że odniosłem sukces tylko wtedy, gdy uda mi się doprowadzić moje umiejętności techniczne i umiejętności zarządzania do szczytowego poziomu.

…… 10. Marż o tym, żeby zarządzać wielką organizacją  i podejmować decyzje mające wpływ na sytuację wielu ludzi.

…… 11. Najbardziej angażuję się w pracę, kiedy mam całkowitą swobodę decydowania o zadaniu, harmonogramie i procedurach.

…… 12. Z pewnością odejdę z firmy, która nie będzie dbała o moje bezpieczeństwo.

…… 13. Nawet bardzo wysokie stanowisko menedżerskie w cudzej firmie nie jest dla mnie ważne w porównaniu z możliwością prowadzenia własnego biznesu.

…… 14. Najbardziej odpowiada mi kariera, dzięki której będę mógł używać swoich zdolności w służbie innym ludziom.

…… 15. Będę czuł, że moja kariera wiąże się z sukcesem tylko wtedy, gdy stanę twarzą w twarz z trudnymi wyzwaniami.

…… 16. Marzę o takiej pracy, która pozwoli mi zaspokajać jednocześnie potrzeby natury osobistej, rodzinnej i zawodowej.

…… 17. Bycie szefem i jednocześnie dobrym fachowcem w danej dziedzinie jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż praca dyrektora wysokiego szczebla.

…… 18. Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję tylko wtedy, gdy zajmę stanowisko dyrektora wysokiego szczebla.

…… 19.  Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję, gdy osiągnę wysoką autonomię i swobodę działania.

…… 20. Poszukuję takiej pracy, która da mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

…… 21. Zaangażuję się w taką drogę zawodową, która będzie całkowicie rezultatem mojego własnego wysiłku i moich własnych pomysłów.

……22. Zamiast osiągać wysoką pozycję menedżerską, wolę spożytkować moje umiejętności w budowaniu lepszego świata.

…… 23. Angażuję się w taką pracę, w której zadania na pierwszy rzut oka wydają się nie do rozwiązania.

…… 24.Sukces w życiu oznacza dla mnie trzymanie równowagi między wymaganiami życia osobistego, rodzinnego i zawodowego.

…… 25. Raczej odszedłbym z firmy, niż zaakceptowałbym rotacyjny system obejmowania stanowisk, który powoduje utratę pozycji eksperta w danej dziedzinie.

……26. Stanowisko dyrektora wysokiego szczebla jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż menedżera-fachowca.

…… 27. Własny sposób wykonywania pracy, wolny od reguł i barier, znaczy dla mnie więcej niż poczucie bezpieczeństwa.

…… 28. Najbardziej zaangażuje się w pracę, kiedy będę miał poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i stałe zarobki.

…… 29. Odniosę sukces zawodowy tylko wtedy, kiedy uda mi się stworzyć lub zbudować coś, co będzie oparte na moim własnym pomyśle.

…… 30. Marzę o karierze, która wniesie realny wkład w rozwój społeczeństwa.

…… 31. Poszukuję takiej pracy, która będzie stanowiła wyzwanie dla mojej zdolności rozwiązywania problemów oraz pozwalała na zdrową rywalizację.

…… 32. Utrzymanie równowagi między życiem osobistym a zawodowym  jest dla mnie ważniejsze niż utrzymanie wysokiej pozycji menedżerskiej.

…… 33. Najchętniej poświęcam się pracy, która angażuje moje szczególne umiejętności i talenty.

…… 34. Zmienię pracę jeśli nie da mi ona szansy na otrzymanie stanowiska dyrektora wysokiego szczebla.

…… 35. Odejdę z firmy, która będzie ograniczać moją wolność i autonomię.

…… 36. Marzę o karierze, która da mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

…… 37. Marzę o stworzeniu własnej firmy.

…… 38. Jestem gotów na odejście z firmy, która nie doceni mojej umiejętności pomagania innym.

…… 39. Rozwiązywanie problemów pozornie nierozwiązywalnych jest dla mnie w pracy ważniejsze niż osiąganie wysokiej pozycji menedżerskiej.

…… 40. Zawsze będę poszukiwać takich możliwości pracy, które ograniczają do minimum konflikty praca-dom.

Teraz przejrzyj jeszcze raz swoje odpowiedzi i zwróć uwagę na te, które oceniłeś najwyżej. Wybierz z nich 3. które najdokładniej cię opisują i do przyznanych im punktów dodaj jeszcze po 4 punkty.Przenieś wyniki wpisane w kolumnach do tablicy-klucza. Zsumuj je a następnie wynik z każdej kolumny podziel przez 5. Otrzymasz w ten sposób średni wynik dla każdej skali, oznaczający wagę, jaką ma dla Ciebie dana wartość. 

WARTOŚCI   P   Prz   A/N   B/S   K/P   U/P   W  
  1   2   3   4   5   6   7   8  
  9   10   11   12   13   14   15   16  
  17   18   19   20   21   22   23   24  
  25   26   27   28   29   30   31   32  
  33   34   35   36   37   38   39   40  
SUMA                                
    /5   /5   /5   /5   /5   /5   /5   /5
ŚREDNIA                                

  KLUCZ: 

P – profesjonalizm

Prz – przywództwo

A/N – autonomia i niezależność

B/S – bezpieczeństwo i stabilizacja

K/P – kreatywność i przedsiębiorczość

U/P – usługi i poświęcenie dla innych

SŻ – styl życia

W – wyzwanie 

Profesjonalizm – towarzyszy mu dążenie do ,,bycia fachowcem,, w konkretnej dziedzinie. Tacy ludzie najczęściej nie są zainteresowani stanowiskami kierowniczymi.

Przywództwo – celem zawodowym staje się wówczas zdobycie nowych doświadczeń w zakresie zarządzania, podejmowanie decyzji, zwiększenie zakresu władzy, dążenie do sukcesu finansowego.

Autonomia i niezależność – związana jest z dążeniem do poszerzania marginesu własnej swobody, uwolnienie się z krępujących więzów i ograniczeń. Osoby silnie nastawione na niezależność, nie poszukują stanowisk kierowniczych, ale nie chcą być jedynie wykonawcami poleceń zwierzchników. Ich celem jest ,,bycie sobie sterem i żaglem,, , praca na stanowisku samodzielnych specjalistów i związana z nimi odpowiedzialność.

Bezpieczeństwo i stabilizacja – głównym motorem działania jest w tym przypadku emocjonalny związek z firmą, poczucie lojalności. Pracownicy o stosunkowo silnej potrzebie bezpieczeństwa mogą aspirować na stanowiska kierownicze, ale najczęściej w ramach tej samej jednostki. Zwykle bronią się przed zmianami swojego środowiska.

Kreatywność i przedsiębiorczość – przejawia się w tym, że osoby twórcze chętnie zdobywają wiedzę o sobie, organizacji i różnych jej podsystemach, dostrzegają problemy i je rozwiązują, dążą do wprowadzania zmian, innowacji. Są zwykle mobilne i pozytywnie nastawione do rotacji jako drogi podwyższania kwalifikacji oraz do awansu poziomego. Większość z nich satysfakcjonuje stanowisko doradcy szefa. Jedną z odmian kreatywności jest przedsiębiorczość.

Usługi i poświęcenie dla innych – głównym celem w życiu staje się realizacja wartości humanistycznych, rozwiązywanie problemów politycznych, pomaganie innym, leczenie, nauczanie. Osoby wyznające te wartości chętnie angażują się w akcje społeczne, podejmują pracę jako wolontariusze.

Styl życia – osoby prezentujące tę wartość starają się o zachowanie proporcji i harmonii między różnymi aspektami życia, a przede wszystkim pracą i życiem osobistym. Są gotowe zrezygnować z wyższych dochodów na rzecz spędzania większej ilości czasu z bliskim. Sukces to dla nich coś więcej niż sukces zawodowy.

Wyzwanie – Podłożem działania jest tu często chęć przeciwstawiania się trudnościom i możliwość podejmowania ryzyka. Osoby lubiące wyzwania chętnie podejmują pracę w środowisku stwarzającym okazję do walki i rywalizacji. Pola wyzwań mogą być bardzo różne.