Cele i zadania szkoły

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

 1. Ukazanie uczniom piękna języka ojczystego, jego rozwoju, zróżnicowania, bogactwa znaczeń i środków ekspresji.
 2. Rozwijanie świadomego, krytycznego odbioru dzieł kultury oraz samodzielnego poznawania różnych dziedzin humanistyki.
 3. Wprowadzenie uczniów w dziedzictwo literackie i kulturowe; pogłębienie rozumienia tradycji narodowej i europejskiej; kształtowanie umiejętności rozpoznawania jej umiejętności we współczesnej kulturze.
 4. Kształtowanie umiejętności interpretacji arcydzieł literatury w kontekście egzystencjalnym, aksjologicznym i historycznym.
 5. Wyrabianie umiejętności rozpoznawania w dziełach literatury istotnych wartości oraz ich hierarchizację i wartościowanie.
 6. Przybliżenie uczniom literatury współczesnej oraz ukazania jej roli kulturowej i społecznej.
 7. Omówienie roli mediów w komunikacji społecznej oraz poddanie analizie radiowych, telewizyjnych i prasowych form przekazu; pobudzanie uczniów do ich krytycznego odbioru.
 8. Pogłębianie wiedzy uczniów o przeszłości, ukazywanie powiązań między przeszłością, teraźniejszością a przyszłością.
 9. Umacnianie świadomości narodowej i patriotycznej przez przybliżanie uczniom polskiego dziedzictwa historycznego.
 10. Poznawanie i kształtowanie tożsamości z kulturą i historią własnego regionu.
 11. Zapoznawanie uczniów z metodologią naukowego poznawania i opisu przeszłości.
 12. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności obywatelskie, umożliwiające rozumienie problemów i wydarzeń życia publicznego.
 13. Przygotowanie uczniów do rozumienia treści przepisów prawnych i przestrzegania porządku prawnego.
 14. Pomoc uczniom w rozpoznawaniu ich praw i powinności.
 15. Sprzyjanie angażowaniu się uczniów w indywidualne i zespołowe działania na rzecz wspólnego dobra; wspieranie samorządności uczniowskiej.
 16. Pogłębianie wiedzy uczniów o założeniach, celach i historii Unii Europejskiej.
 17. Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstaw tożsamości i suwerenności polskiej oraz podstaw tożsamości Unii Europejskiej.
 18. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 19. Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez wspieranie różnorodnych form aktywności artystycznej uczniów.
 20. Przygotowanie uczniów do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki. Wyrabianie potrzeby korzystania z dóbr kultury.
 21. Zapoznanie uczniów z kanonem najwybitniejszych dzieł sztuki, z pojęciami i symbolami ułatwiającymi ich rozumienie i wartościowanie.
 22. Przybliżenie uczniom dziedzictwa narodowego i kształtowanie wzorców zachowań społecznych sprzyjających jego ochronie.
 23. Zapoznanie uczniów z filozoficznymi metodami poszukiwania prawdy.
 24. Ukazanie filozofii jako drogi do poznania samego siebie i otaczającej nas rzeczywistości.

 PRZEDMIOTY ŚCISŁE

 1. Zapoznanie uczniów z podstawowymi elementami myślenia matematycznego.
 2. Kształcenie umiejętności operowania obiektami abstrakcyjnymi: liczbami, zmiennymi i zbudowanymi z nich wyrażeniami algebraicznymi, zbiorami liczb (punktów, zdarzeń elementarnych) oraz funkcjami (przekształcenia geometryczne).
 3. Kształcenie umiejętności budowania modeli matematycznych dla różnorodnych sytuacji z życia codziennego oraz ich wykorzystania do rozwiązywania problemów praktycznych.
 4. Wykształcenie umiejętności projektowania i wykonywania obliczeń.
 5. Kształcenie wyobraźni przestrzennej.
 6. Kształtowanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemów (kalkulatory, programy komputerowe, itp.).
 7. Ćwiczenie sprawności posługiwania się liczbami w zakresie niezbędnym do krytycznej analizy danych: porównywanie liczb, zaokrąglanie, szacowanie, obliczenia procentowe.
 8. Ilustrowanie wprowadzanych pojęć funkcjami opisującymi realne zjawiska przyrodnicze, ekonomiczne itd.
 9. Pokazywanie różnych sposobów zadawania funkcji używanych w statystyce opisowej: tabele, diagramy itp.
 10. Wykorzystywanie wiadomości o funkcji kwadratowej do rozwiązywania praktycznych zadań na ekstremum.
 11. Podawanie przykładów wielkości odwrotnie proporcjonalnych pojawiających się w praktyce.
 12. Podawanie przykładów zjawisk wzrostu i zaniku wykładniczego.
 13. Przykładowe omawianie procentu składanego, wykonywanie obliczeń związanych z zaciąganiem i spłatą kredytów, zastosowanie pochodnej do badania funkcji opisujących realne zjawiska.
 14. Uświadamianie uczniom znaczenia fizyki w życiu codziennym i jej wpływu na rozwój techniki i technologii we współczesnym świecie.
 15. Pobudzanie zainteresowania fizyką, wyzwalanie u uczniów zachowań twórczych i badawczych.
 16. Samodzielne przeprowadzanie, w miarę możliwości Szkoły, przez uczniów eksperymentów i rozwiązywanie podstawowych problemów fizycznych.
 17. Kształtowanie postawy aktywnego współtwórcy informacji na podstawie własnych obserwacji, eksperymentów i przemyśleń.
 18. Kształtowanie umiejętności dostrzegania i obserwacji zjawisk fizycznych i ich opisu.
 19. Kształcenie umiejętności ilościowego opisu zjawisk i stosowania modeli fizycznych.
 20. Wyrabianie u uczniów przekonania o istnieniu praw rządzących przebiegiem zjawisk w przyrodzie, życiu codziennym i technice.
 21. Zapoznanie uczniów z podstawowymi problemami fizyki współczesnej.
 22. Zapoznanie na wybranych przykładach, z metodami pracy fizyka i współczesnymi przyrządami pomiarowymi.

 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

 1. Wykształcanie w uczniach świadomości praw rządzących makro i mikroświatem oraz podstaw własnej refleksji filozoficzno-przyrodniczej.
 2. Zrozumienie przez uczniów zasad funkcjonowania własnego organizmu.
 3. Rozwijanie postaw odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.
 4. Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym.
 5. Kształtowanie w uczniach świadomości zmienności świata ożywionego.
 6. Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko.
 7. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za działania podejmowane w najbliższym środowisku.
 8. Umożliwienie uczniom projektowania i zrozumienia doświadczeń biologicznych.
 9. Pogłębienie wiedzy o procesach chemicznych zachodzących w otaczającym świecie.
 10. Zrozumienie znaczenia chemii w rozwoju cywilizacji.
 11. Rozbudzenie zainteresowania naukami chemicznymi poprzez ukazanie ich osiągnięć i problemów.
 12. Wyrabianie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą chemiczną.
 13. Kształtowanie badawczego sposobu myślenia, typowego dla nauk przyrodniczych.
 14. Przekazywanie uczniom rzetelnej wiedzy o rozwoju człowieka w wymiarze biologicznym, społecznym i duchowym.
 15. Zapoznanie uczniów z praktyką laboratoryjną poprzez prowadzenie pokazów i samodzielne wykonywanie przez nich doświadczeń.
 16. Rozwijanie umiejętności obserwacji, wyciągania wniosków i formułowania uogólnień z przeprowadzanych eksperymentów.
 17. Przygotowanie uczniów do prawidłowego korzystania z różnych źródeł informacji.
 18. Rozszerzenie wiedzy niezbędnej do rozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów zachodzących w środowisku geograficznym.
 19. Poznanie, zrozumienie i interpretowanie związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych w różnych skalach przestrzennych i czasowych.
 20. Wyrabianie przekonania o potrzebie uczestnictwa w rozwoju własnego regionu i kraju oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania ich dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
 21. Zapewnienie uczniom dostępu do różnych źródeł informacji geograficznych.
 22. Zapewnienie możliwości zdobycia przez ucznia wiedzy i umiejętności w zakresie najważniejszych i powszechnie przydatnych zagadnień dotyczących życia społeczno-gospodarczego.

JĘZYKI OBCE

 1. Osiągnięcie znajomości języka na poziomie zaawansowanym, zapewniającym swobodne porozumiewanie się w kraju języka nauczanego lub w kontaktach z wymagającymi użytkownikami, a także możliwość wykorzystania go w przyszłej nauce i pracy oraz przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.
 2. Zapewnienie uczniom maksimum kontaktu z językiem obcym poprzez wymianę z zagranicznymi szkołami partnerskimi.
 3. Zapewnienie uczniom dostępu do materiałów autentycznych, w tym, multimedialnych.
 4. Wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.
 5. Zapewnienie uczniom możliwości stosowania języka obcego jako narzędzia przy wykonywaniu projektów, zwłaszcza zespołowych i interdyscyplinarnych.
 6. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

AKTYWNOŚĆ UCZNIOWSKA

 1. Wyrobienie zdolności uczniów do aktywnego i świadomego kształtowania własnej kariery zawodowej oraz skutecznego poszukiwania pracy zapewniającej satysfakcję moralną i materialną.
 2. Kształtowanie zachowań przedsiębiorczych uwzględniających wymogi etyki zawodowej.
 3. Pomoc w wyborze i realizacji ścieżki zawodowej, polegająca przede wszystkim na dobrym przygotowaniu uczniów do kontynuowania nauki w wybranych przez nich szkołach wyższych.
 4. Przygotowanie do racjonalnych zachowań w razie wystąpienia zagrożeń indywidualnych i zbiorowych oraz aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym.
 5. Przygotowywanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań w sytuacjach kryzysowych i rozwijanie umiejętności organizatorskich w tej dziedzinie.
 6. Utrwalanie i pogłębianie znajomości zasad racjonalnej troski o zdrowie i sprawność fizyczną, uwarunkowanych systematycznym uprawianiem różnych form aktywności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
 7. Kształtowanie postaw moralnych opartych na wartościach tkwiących w sporcie, rekreacji i turystyce takich jak: wytrwałość, systematyczność, odpowiedzialność, samodyscyplina, równość szans, szacunek dla przeciwnika, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki.
 8. Wdrażanie do samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego oraz dbałości o należyty poziom sprawności fizycznej.
 9. Przygotowanie uczniów do roli organizatora i aktywnego uczestnika różnorodnych form aktywności fizycznej oraz odbiorcy (kibica) widowisk sportowych.