WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA KLAS III – ZAKRES MATERIAŁU

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY DLA KLAS III – ZAKRES MATERIAŁU

Na obu etapach zadania będą oparte na treściach nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadpodstawowych.

I etap

  1. Podstawa programowa – III etap edukacyjny (gimnazjum)
  2. Podstawa programowa – IV etap edukacyjny – zakres podstawowy

3. Podstawa programowa – IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony:

punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wymagań szczegółowych:

  1. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna.
  2. Struktura atomu – jądro i elektrony.
  3. Wiązania chemiczne.
  4. Kinetyka i statyka chemiczna.
  5. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych.
  6. Reakcje utleniania i redukcji.
  7. Metale.
  8. Niemetale.

II etap

zakres materiału obowiązujący do etapu I oraz punkty 9 – 16 wymagań  szczegółowych (całość materiału obowiązującego do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym)

9. Węglowodory
10.  Hydroksylowe pochodne węglowodorów − alkohole i fenole.
11.  Związki karbonylowe − aldehydy i ketony.12.  Kwasy karboksylowe.
13.  Estry i tłuszcze.
14.  Związki organiczne zawierające azot.
15.  Białka.
16.  Cukry.