REGULAMIN REKRUTACJI PO GIMNAZJUM

Regulamin rekrutacji absolwentów gimnazjum

do oddziałów klasy pierwszej w XII LO w Krakowie

na rok szkolny 2019/2020

§ 1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232);
2. Rozporządzenie MEN z 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw (Dz. U. Nr 58 poz. 504; Nr 67 poz. 585; z 2006r. Nr 31, poz. 217);
3. Rozporządzenie MEN z 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. 2008, Nr 67 poz. 412);
4.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);
5. Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r.)

6. ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

§ 2

Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym OMIKRON.

§ 3

1. Wszystkie dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają do elektronicznej bazy systemu gimnazja, do których kandydaci uczęszczali (z wyjątkiem kandydatów spoza województwa małopolskiego, których dane do sytemu wprowadza szkoła pierwszego wyboru).

2. W okresie rekrutacji (zgodnie z terminarzem ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty) kandydaci, dla których XII LO jest szkołą pierwszego wyboru składają w sekretariacie XII LO ujednolicony wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. (Obowiązuje wydrukowany wniosek wypełniony uprzednio elektronicznie w systemie OMIKRON)

3. Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez kuratora oświaty dołączają do podania o przyjęcie do szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.

4. Kandydaci czynnie uprawiający sport, ubiegający się o przyjęcie do klasy o profilu sportowym dołączają do podania o przyjęcie do szkoły stosowne zaświadczenie z klubu sportowego w terminie określonym przez szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną. Dokument ten stanowi podstawę ewentualnego zwolnienia Ucznia z zajęć wychowania fizycznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

5. Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają do podania o przyjęcie do szkoły orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 4

1. Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.

2. Do XII LO będą przyjmowani kandydaci, według rankingu punktowego.

3. Po zebraniu wszystkich danych system OMIKRON automatycznie przydzieli kandydata do określonej szkoły i klasy na podstawie wskazanych przez niego preferencji wpisanych w ujednoliconym podaniu do elektronicznej bazy danych oraz sumy punktów uzyskanych z następujących składowych:

A) wynik egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów;

B) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 72 punkty;

C) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 28 punktów.

4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty rekrutacyjne według zasady, że jeden procent odpowiada 0,2 punktu w przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. W praktyce oznacza to, że za wyniki każdej części egzaminu można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

5. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:

celujący 18 punktów
bardzo dobry 17 punktów
dobry 14 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty

6. Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz realizowane w XII LO w wymiarze rozszerzonym w poszczególnych profilach przedstawia poniższa tabela:

Klasa
Przedmioty punktowane
w procesie rekrutacyjnym
w XII LO
Przedmioty realizowane
w wymiarze rozszerzonym
Języki obce realizowane
w XII LO
A Medialno – artystyczna j. polski,matematyka oraz dwa wybrane spośród:
historia, WOS, plastyka, j. obcy
j. polski, historia,
j. angielski lub j. niemiecki
GJ¹
B Psychologiczno – pedagogiczna j. polski, matematyka oraz dwa wybrane spośród:
j. obcy, biologia, WOS, historia
j. polski, biologia,
j.
angielski lub j. niemiecki
GJ¹
C Medyczna j. polski, matematyka oraz dwa wybrane spośród:
biologia, chemia, j. obcy
biologia, chemia,
j.
angielski lub j. niemiecki
GJ¹
D Sportowa j. polski, matematyka oraz dwa wybrane spośród:
biologia, geografia, wychowanie fizyczne, j. obcy
geografia, biologia,
j. angielski
lub j. niemiecki
GJ¹
E Geograficzno – językowa j. polski, matematyka oraz dwa wybrane spośród:
j. obcy, geografia, WOS
geografia, j. angielski,
j. hiszpański lub j. włoski
E1/E2
F Politechniczna j. polski, matematyka oraz dwa wybrane spośród:
j. obcy, chemia, fizyka, informatyka
matematyka, chemia lub fizyka,
j. angielski lub j. niemiecki,
GJ¹

¹GJ czyli międzyklasowe grupy językowe realizujące JĘZYK WIODĄCY i język dodatkowy z listy:
J. ANGIELSKI i j. niemiecki
J. ANGIELSKI i j. rosyjski
J. ANGIELSKI i j. włoski
J. ANGIELSKI i j. francuski
J. ANGIELSKI i j. hiszpański
J. NIEMIECKI i j. angielski

Do wyboru przez ucznia jeden z wariantów JĘZYKA WIODĄCEGO i języka dodatkowego:
E1 to grupa językowa J. ANGIELSKI i j. hiszpański
E2 to grupa językowa J. ANGIELSKI i j. włoski

Na JĘZYK WIODĄCY jako przedmiot realizowany w wymiarze rozszerzonym przypada minimum 4 godziny tygodniowo, na język dodatkowy 3 godziny tygodniowo.

7. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego lub jego wybranej części przelicza się na punkty oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum według poniższych zasad:

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, dobrym – przyznaje się 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 7, pkt.1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

8.

1. Za szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 4 pkt. 3 litera c można otrzymać:

za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 7 punktów

za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:

finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego 10 punktów
laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 7 punktów
finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 5 punktów
finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich 10 punktów
laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich 7 punktów
finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich 5 punktów
finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego 7 punktów
laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 5 punktów
finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 3 punkty


2.
Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum można otrzymać:

a)
sportowe lub artystyczne:

na szczeblu powiatowym 1 punkt
na szczeblu wojewódzkim 2 punkty
na szczeblu ogólnopolskim 3 punkty
na szczeblu międzynarodowym 4 punkty


b)
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty

3. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

4. W przypadku gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

§ 5

1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły i klasy.

2. Laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym liczbę punktów wynikającą z zapisów § 4, ust. 8, pkt.1 niniejszego regulaminu.

3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, które kandydat składa wraz z kartą informacyjną niezwłocznie w szkole wskazanej przez system OMIKRON, najpóźniej w terminie ustalonym w Rozporządzeniu MEN.
 
Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.

4. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

5. Przydział uczniów zrekrutowanych przez system elektroniczny Omikron do międzyoddziałowych grup językowych może być uzależniony od liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym (z wyjątkiem klasy E).

6. Szkoła zastrzega sobie prawo do przydzielenia kandydata, który uzyskał relatywnie mniejszą liczbę punktów, do innej grupy językowej niż zadeklarowana.

7. Podstawą przyjęcia do konkretnej grupy językowej będzie wynik testu kwalifikacyjnego, do którego zobowiązani są przystąpić we wrześniu wszyscy uczniowie klas pierwszych, określający poziom zaawansowania znajomości danego języka obcego.

8. W uzasadnionych pisemnie wypadkach w trakcie roku szkolnego uczeń może zostać decyzją Dyrektora i uczących przeniesiony do grupy o innym poziomie zaawansowania.

§ 6

1. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w XII LO należy kierować pisemnie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia list Kandydatów przyjętych do Szkoły.

2. Dyrektor XII Liceum rozpatruje otrzymane odwołanie w terminie 2 dni roboczych od daty wpłynięcia.

3. Decyzja Dyrektora XII Liceum jest w tej sprawie ostateczna.